021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

المنت های تنش زدایی

نام المنت

المنت های تنش زدایی,

توضیحات

این نوع المنت در کوره های تنش زدایی بکار میرود.,