021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

فلوترانسمیتر Enderess hauser

نام ترانسمیتر فشار

فلوترانسمیتر Enderess hauser,

توضیحات

فلو دستگاهی است که جریان عبوری مواد را تشخیص داده و دارای خروجی های آنولوگ و دیجیتال است.,