021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

لودسل Bongshin

نام نمایشگر لودسل

لودسل Bongshin,

توضیحات

جهت وزن بر حسب کیلو یا تن از این دستگاه استفاده میشود که به شکل های مختلف بر روی صفحه باسکول نصب میشود.,