021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

پرشر سوئیچ ساکونامی دانفوس

نام عملگر سوئیچ

پرشر سوئیچ ساکونامی دانفوس,

توضیحات

دستگاهی است که فشار مایعات و هوا را اندازه گیری میکند و خروجی آنولوگ و دیجیتال میدهد.,