021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

کنترل سطح

نام سطح سنج

کنترل سطح,

توضیحات

این نوع سنسور تشکیل شده از یون که به محظ تماس با مواد آلارم میدهد.,