کالیبراسیون


کالیبراسیون به منظور صلاحیت اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد.

کالیبراسیون کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا هرگونه عدم قطعیت در اندازه گیری، باعث تشخیص نادرست و ایجاد حوادث ناگواری خواهد شد از این رو فروشگاه حرارت صنعت اجناس را به کالیبراسیون ارسال کرده و برگه کالیبراسیون به نام شرکت خریدار تنظیم میگردد