سرویس گیج


گیج های عقربه ای دما و فشار به علت مکانیکی بودن کارکرد قطعات آن از قبیل pointer و movement و blow out protection و element bourdon  
قابلیت تعویض و تعمیر را دارد و در صورت اختلاف دما یا فشار و zero adjust در گیج میتوان آن را سرویس کرد که پس از سرویس اینسترومنت را با کوره دما یا کالیبراتور فشار تست مجدد انجام داده میشود.