تنظیم ترانسمیتر


نصب صحیح ترانسمیتر یکی از عوامل موثر در افزایش طول عمر ترانسمیتر هاست به همین منظور تنظیم فشار یا دما در ترانسمیتر ها با برند های مختلف از نظر فشار،دما و فلو و... با کالیبره پی سی یا هارت صورت می گیرد که فروشگاه حرارت صنعت قابلیت تنظیم  تمامی برندهای هارت و بخشی از نرم افزار های pc را دارد.