تعمیر سنسور و ترموکوپل


سنسورها و ترموکوپل ها به علت کاربرد زیاد در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند از همین رو در صورت خرابی هر یک از ترموکوپل ها وسنسورهای مقاومتی فروشگاه حرارت صنعت عهده دار تعمیر آنها می باشد و قابل ذکر است که هریک از انواع ترموکوپل ها وسنسورهای مقاومتی حتما قابل تعمیر می باشند.