021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

فلوسوئیچ جانسون

نام فلوسوئیچ

فلوسوئیچ جانسون,

توضیحات

فلو دستگاهی است که جریان عبوری مواد را تشخیص داده و دارای خروجی های آنولوگ و دیجیتال است.,